Vilkår:
1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle trafikfoto.dks tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.
2. Billeder solgt af trafikfoto.dk forbliver trafikfoto.dks ejendom. Således er et salg alene en aftale om en engangs-udnyttelsesret.
3. Udnyttelsesretten gælder til én udnyttelse/eksemplarfremstilling af billedet i ét medie, nemlig det medie, der er angivet i aftalen/ved køb af klippekort. Ønskes billedet anvendt igen, eller ønskes det anvendt sideløbende i flere medier, f. eks. i et netbåret og et eller flere trykt(e) medie(r), skal det købes på ny, med mindre udtrykkelig aftale med pris for den ekstra anvendelse er indgået herom på forhånd.
4. Ved publikation på net må billederne ikke offentliggøres større end 750x500 pixels, medmindre andet er aftalt med trafikfoto.dk
5. Køber skal ved køb af klippekort eller billeder specificere billedernes planlagte anvendelse, herunder i hvilket medie, de påregnes anvendt. Klippekortet giver kun ret til anvendelse i dette specifikke medie.
6. Ved al offentliggørelse skal trafikfoto.dk/fotografnavn anføres i bylinen. Bemærk at såvel trafikfoto.dk som fotografens navn altid skal oplyses som kilde i umiddelbar tilknytning til hvert enkelt foto.
7. Ansvaret for anvendelsen af de af trafikfoto.dk solgte udnyttelsesrettigheder påhviler fuldt og helt køber. Således kan trafikfoto.dk ikke på nogen måde gøres ansvarlig for anvendelsen, idet salget sker med det udtrykkelige forbehold, at afbildede personer eller motiver kan have selvstændige rettigheder, der skal iagttages af køber. De på billederne værende personers tilladelse til offentliggørelse eller tredjemands ophavsret til motiv forudsættes således indhentet af køber.
8. Billeder må ikke udsættes for sammenklipning, sammenkopiering eller elektronisk manipulation uden trafikfoto.dks udtrykkelige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
9. Elektronisk lagring må ikke finde sted uden trafikfoto.dks tilladelse. Undtaget er elektronisk håndtering i den periode (timer/døgn), der er nødvendig for den aktuelle produktion. Indscanninger skal fjernes fra købers elektroniske lager straks efter brug.
10. Alle priser er opgivet ekskl. moms. Betalingsvilkår: For klippekort til selvbetjening fremsendes koden pr. mail, efter at trafikfoto.dk har konstateret, at indbetaling er sket. Fakturering af manuelt ekspederede enkeltfotos sker med 14 dages betalingsfrist.
11. Såfremt betaling sker efter forfaldsdagen, er trafikfoto.dk berettiget til at beregne renter af udestående saldo fra forfaldsdagen med 2% per påbegyndt måned samt opkræve rykkergebyr.
12. Et klippekort er at anse som et abonnement på brug af et antal billeder op til maksimalt det antal, der er angivet for det pågældende klippekort, indenfor den tidsperiode, klippekortet er beregnet til. Hvis ikke andet er angivet, er tidsperioden et år fra fakturadato. Billederne bestilles og leveres via www.trafikfoto.dk's automail-system til den mail-adresse, kunden har opgivet. Refusion af stedfunden betaling for ikke-anvendte billeder kan ikke finde sted.
13. Trafikfoto.dk hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte billede. Trafikfoto.dk er heller ikke ansvarlig for rigtigheden af de i trafikfoto.dks database noterede oplysninger om motiver og fotos.
14. Det påhviler kunden selv at sikre, at den af kunden angivne mailadresse har kapacitet til at modtage de bestilte fotos uden tekniske vanskeligheder.